دریاچه ارومیه قرمز رنگ شد

جلبکی که هم اکنون موجب قرمز شدن آب دریاچه ارومیه شده در شوری حدود ۴۰۰ میلی گرم در لیتر نمک شروع به رشد می‌کند و مواد ناشی از ترشح آن هم سمی است که موجب می‌شود باقی مانده آرتمیاها نیز در دریاچه از بین برود.

Read more

بیانیه ی پان ایرانیست های خوزستان پیرامون دریاچه ی ارومیه

“بیانیه ی پان ایرانیست های خوزستان پیرامون دریاچه ی ارومیه “ به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران دریاچه

Read more