بایگانی موضوع دکتر داوود هرمیداس باوند

معرفی کتاب، «مبانی تاریخی، سیاسی، حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی»

  “مبانی تاریخی، سیاسی، حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی” دکتر داوود هرمیداس باوند در مورد مساله حاکمیت دولت ایران بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی در خلیج فارس، ضمن سالهای اخیر کتب و مقالات متعددی توسط منابع داخلی و خارجی انتشار یافته است. گرچه آثار با ارزشی در بین آنها دیده می شود، ولی متاسفانه ... ادامه »

معرفی کتاب، “مبانی تاریخی، سیاسی، حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی”

معرفی کتاب، “مبانی تاریخی، سیاسی، حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی” دکتر داوود هرمیداس باوند در مورد مساله حاکميت دولت ايران بر جزاير تنب بزرگ و کوچک و ابوموسي در خليج فارس، ضمن سالهاي اخير کتب و مقالات متعددي توسط منابع داخلي و خارجي انتشار يافته است. گرچه آثار با ارزشي در بين آنها ديده مي شود، ولي ... ادامه »