بایگانی موضوع مبانی تاریخی،سیاسی، اجتماعی

معرفی کتاب، “مبانی تاریخی، سیاسی، حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی”

معرفی کتاب، “مبانی تاریخی، سیاسی، حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی” دکتر داوود هرمیداس باوند در مورد مساله حاکميت دولت ايران بر جزاير تنب بزرگ و کوچک و ابوموسي در خليج فارس، ضمن سالهاي اخير کتب و مقالات متعددي توسط منابع داخلي و خارجي انتشار يافته است. گرچه آثار با ارزشي در بين آنها ديده مي شود، ولي ... ادامه »