مسلمانان سرزمین های اشغالی سفارت آمریکا در تل آویو را محاصره کردند

مسلمانان سرزمین های اشغالی سفارت آمریکا در تل آویو را محاصره کردند   موج اعتراضات به فیلم موهن به ساحت

بیشتر بخوانید