قاضی وثیقه را نپذیرفت ,حجت کلاشی و میلاد دهقان به زندان سپیدار منتقل شدند

سرور حجت کلاشی, مسول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست و سرور  میلاد دهقان از یاران پان ایرانیست  که قرار بود

بیشتر بخوانید