آسيب‌هاي جزيره مصنوعي ترکمنستان بر اکوسيستم درياي مازندران

ساخت جزيره مصنوعي توسط ترکمنستان در درياي مازندران کارشناسان محيط زيست را نگران کرده است. به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي؛

بیشتر بخوانید