بازداشت دسته جمعی پان ایرانیستها در خوزستان

حجت کلاشی ،فرهاد باغبانی و میلاد دهقان به همراه هفت پان ایرانیست دیگر در خوزستان بازداشت شدند.

بیشتر بخوانید