تشدید رکود در بخش مسکن بر اثر سیاست هاى غلط دولت

حسن محتشم، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه سیاست انقباضی و کنترل نقدینگی باعث رکود صنایع

بیشتر بخوانید