تشديد ركود در بخش مسكن بر اثر سياست هاى غلط دولت

حسن محتشم، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه سیاست انقباضی و کنترل نقدینگی باعث رکود صنایع

بیشتر بخوانید