بزرگترين شرکت حمل و نقل جهان فعالیتش در سه بندر ايران را متوقف کرد

به گزارش رادیو فردا بزرگترين شرکت حمل و نقل دريايی جهان فعاليت های خود در چندين بندر ايران را متوقف کرده

بیشتر بخوانید