گرز بهرام دوم ساسانی چه کسانی را آزار می داد که تخریب شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر بخشی از نفیس ترین نقش برجسته های موجود در مجموعه ساسانی تنگ چوگان در شهرستان کازرون

بیشتر بخوانید