حزب حاکم “روسیه واحد” با ریزش شدید آرای انتخاباتی مواجه شد

به گزارش بنیاد مطالعات قفقاز ششمین انتخابات دومای روسیه درحالی به پایان رسید که حزب حاکم موفق شد’روسیه واحد’ تنها

بیشتر بخوانید