حزب حاكم “روسیه واحد” با ریزش شدید آرای انتخاباتی مواجه شد

به گزارش بنیاد مطالعات قفقاز ششمین انتخابات دومای روسیه درحالی به پایان رسید كه حزب حاكم موفق شد’روسیه واحد’ تنها

بیشتر بخوانید