حکم شلاق و زندان اميد دهدار زاده فعال پان ايرانيست خوزستاني تاييد شد.

محکوميت امید دهدارزاده از اعضاي حزب پان ایرانیست خوزستان در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت. در این حکم

بیشتر بخوانید