ابوالفضل عابدینی و جام رمضان در بند ۳۵۰/مهدی خزعلی

دیروز تولد ابوالفضل عابدینی بود، انگار همین دیروز بود که صدایش از راهروی بند ۳۵۰ به گوش می رسید، به

Read more