نابودی هزاران تن محصول پیاز کشاورزان خوزستانی و عدم پاسخگویی مسوولین

به گزارش الف بر اثر بی کفایتی مسئولین و سوء استفاده رانت خواران، هزاران تن پیاز مرغوب کشاورزان زحمتکش خوزستان

بیشتر بخوانید