نامه آرسام محمودى به هادى بهادرى، نماینده مردم ارومیه در مجلس

جناب آقای بهادری آن کرسی که شما به آن تکیه زده اید یادگار رشادت های ستارخان و باقرخان و جانفشانی

بیشتر بخوانید