یادی از طاهر عبدالجبار معمار استقلال تاجیکستان از شوروی به بهانه سالروز درگذشت او

طاهر عبدالجبار دهم فوریه ۱۹۴۶(۲۱ بهمن ۱۳۲۵) در ناحیه اشت استان سغد تاجیکستان بدنیا آمد. سال ۱۹۶۶(۱۳۴۵) در رشته جغرافیا

بیشتر بخوانید