وقتی‌قالیباف ‌رانت‌و فساد‌ را توجیه میکند

جناب قالیباف در سخنان دیروز خود در جلسه شورای شهر شاخه ی نوینی از دروغگویی و وقاحت را بروی افکار

بیشتر بخوانید