میهن پرستان گمنام، نهضت ضد استعماری جنگل چالوس ۱۳۲۱ -۱۳۲۵

  در شهریور ۱۳۲۰ نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی از شمال وانگلیسیها از جنوب به ایران حمله کردند  و به

بیشتر بخوانید