آمانو: همکاری ايران در زمينه پرونده اتمی اش «نااميد کننده» بوده است

آمانو: همکاری ايران در زمينه پرونده اتمی اش «نااميد کننده» بوده است     يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بين المللی

بیشتر بخوانید