پس از ۹ قرن، سانسور گریبان اثر جاودانه نظامی گنجوی را گرفت

در حالیکه ۹ قرن از انتشار منظومه جاودانه “خسرو و شیرین”اثر گرانمایه نظامی گنجوی،شاعر پرآوازه ایرانی می گذرد چند روز

بیشتر بخوانید