پیام سرور مهندس ظفری از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست

 به گزارش سازمان جوانان پان ایرانیست، مهندس پرویز ظفری مسئول سابق تشکیلات اروپایی و یکی از ۵ معاون پیشین رهبر

Read more

ایرانیان در هرجای جهان برای رسیدن به پیروزی باید هم پیمان و هم راه شوند-پرویز ظفری

یادداشتی از مهندس پرویز ظفری    ایرانیان در هرجای جهان برای رسیدن به پیروزی باید هم پیمان و هم راه شوند

Read more