کشف کتیبه داریوش بزرگ در قفقاز شمالی

کاوش های باستان شناسان روسی منجر به کشف بقایای معماری و یک لوح سنگی با کتیبه‌ای به خط میخی پارسی

Read more

کتیبه داریوش بازخوانی می شود

کتیبه داریوش بازخوانی می شود  کرمانشاه – بازخوانی مجدد کتیبه داریوش بزرگ در بیستون با حضور چهار پروفسور باستان شناس

Read more