کسب درآمد دولت از متقاضیان کار و تحصیل

برای آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش تعداد ۲۲۳هزار نفر ثبت نام کرده اند. تعداد نفرات مورد نیاز استخدام فقط

بیشتر بخوانید