یادنامۀ روانشاد دکتر جهانشاه درخشانی – مهرداد معمارزاده طهران

گردآوری و تنظیم: مهرداد معمارزاده طهران (ایران‌مهر)   رونماییِ کتاب «آریاییان، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان»(دانشنامۀ کاشان، جلد

بیشتر بخوانید