نتیجه وعده بی اساس روحانی پس از یکسال؛ طرحی ابهام آفرین برای دریاچه ارومیه

پس از آنکه روحانی در نخستین نشست هیأت دولت یازدهم، در وفای به عهد انتخاباتی خود، پیگیری وضعیت دریاچه ارومیه

بیشتر بخوانید