جایگاه شاهنامه و فردوسی در اشعار استاد لایق شیرعلی،شاعر تاجیک – بخش اول

جایگاه شاهنامه و فردوسی در اشعار استاد لایق شیرعلی،شاعر تاجیک – بخش اول   «استاد سال ۱۹۷۸ برای مجموعه “خاک

بیشتر بخوانید