سیستم رادار دفاعی استان مالاتیای ترکیه تحت امر پیمان دفاعی ناتو قرار گرفت

سیستم رادار دفاعی استان مالاتیای ترکیه تحت امر پیمان دفاعی ناتو قرار گرفت   سیستم رادار دفاعی در ناحیه کورجیک

بیشتر بخوانید