در نتیجه بی تفاوتی دولتمردان، پیکر ریچارد فرای سوزانده می شود

خانواده ریچارد فرای تصمیم گرفتند پیکر او را بسوزانند و دیگر چشم‌انتظار رسیدن پاسخی از مقامات دولتی ایران ننشینند. این

بیشتر بخوانید