تصمیم جدید اتحادیه اروپا : ایران در لیست کشورهای “سفر ممنوع” قرار گرفت

تصمیم جدید اتحادیه اروپا : ایران در لیست کشورهای “سفر ممنوع”  قرار گرفت      براساس تصمیم جدید اروپا، ایران

بیشتر بخوانید