حفظ استقلال و تمامیّت ارضی ایران، سرآغاز هر کارپایۀ سیاسی است!

بیانیه جمعی در مورد توافق‌نامه کومله و حزب دمکرات حفظ استقلال و تمامیّت ارضی ایران، سرآغاز هر کارپایۀ سیاسی است! 

بیشتر بخوانید