در سخنرانی سیدجواد طباطبایی مطرح شد: تداوم ایران، تداوم اندیشه ی ایرانشهریست

گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه و انجمن علوم سیاسی ایران با مشارکت خانه اندیشمندان علوم انسانی، یکشنبه ۱۴مهر

بیشتر بخوانید