با تایید یکسال حبس ;حکم ابوالفضل عابدینی 12 سال شد

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران درتاریخ ١١ اردیبهشت سال جارى

بیشتر بخوانید