شهردار تهران بازیچه ی لابی و عناصر ترکیه

گروهی از قومگرایان با حمایت شهرداری تهران در منطقه 22(شهریار) مراسمی با محتوای تجزیه طلبانه برگزار کردند. به گزارش  سایت

بیشتر بخوانید