دادگاه مهندس رضا کرمانی و فرهاد باغبانی به دلیل عدم حضور قاضی برگزار نشد

مهندس رضا کرمانی و فرهاد باغبانی دو تن از اعضای حزب پان ایرانیست امروز ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۰ به دادگاه

بیشتر بخوانید