قرارداداکتشاف نفت در سواحل مدیترانه میان اسراییل وجمهوری آذربایجان

قرارداداکتشاف نفت در سواحل مدیترانه میان اسراییل وجمهوری آذربایجان   «شرکت آذربایجانی سوکار5 درصد ازسهام میادین نفتی اسرائیل را کسب

بیشتر بخوانید