بازتاب روابط ایران و آمریکا در رسانه های رویترز و واشنگتن پست

ترجمه: الیناز شیرازی منبع: نیویورک تایمز و رویترز جمعه گذشته در تهران و همزمان با خروج نمازگزاران از صحن برگزاری

بیشتر بخوانید