در اقدامی اعتراضی سوت کارخانجات به مدت یک دقیقه به صدا در خواهد آمد

در اقدامی اعتراضی سوت کارخانجات به مدت یک دقیقه به صدا در خواهد آمد   رهسا نیوز: سوت کارخانجات کشور

بیشتر بخوانید