محکومیت سرور رضا کرمانی به دو سال حبس تعلیقی

مهندس رضا کرمانی از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست طی حکمی از سوی شعبه چهار دادگاه انقلاب اهواز به چهار ماه

بیشتر بخوانید