پیوستن به حزب

پاینده ایران
آرمان و آرزوی من آزادی، آبادی، و سرافرازی ایران است. من به مردمسالاری باور دارم. من به یگانگی و یکپارچگی ایران بزرگ باور دارم. می‌دانم که تنها با مردمسالاری است که می توان یگانگی و یکپارچگی ایران را پایدار و استوار کرد.
می‌دانم که حزب پان‌ایرانیست پرچمدار این باورهاست. می دانم که حزب پان‌ایرانیست بنیاد‌‌گرفته بر اندیشۀ پان‌ایرانیسم است و پان‌ایرانیسم رستاخیز آزادیخواهی و آزادگی همۀ تیره‌های ایرانی است.
من آماده‌ام تا همه توان خود را در راه برپایی و استواری مردمسالاری در ایران بکار گیرم. من برای پیوستن به حزب پان‌ایرانیست آماده‌ام. من آماده‌ام که در کنار دیگر اندامان حزب پان‌ایرانیست تلاشی خستگی‌ناپذیر را در راه سرافرازی ایران بزرگ آغاز کنم.
من سوگند یاد می‌کنم که همیشه برای ایران، رستاخیز پان‌ایرانیسم، و حزب پان‌ایرانیست سربازی فداکار باشم. من سوگند یاد می‌کنم که برای دیگر یاران پان‌ایرانیست دوست و همگامی وفادار باشم.
خدای بزرگ در این راه یارم باد!

از طريق این فرم براي پيوستن به حزب پان ايرانيست اقدام نماييد.