صندق‌بین‌المللی‌پول:بدتر‌شدن‌رتبه‌ایران‌به‌لحاظ‌بیکاری

بررسی جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان نشان می‌دهد که رتبه ایران در این آمار بدتر شده و به لحاظ بیکاری هنوز نتوانسته به جایگاه پیش از دولت یازدهم بازگردد و طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵) ۷ پله نزول کرده است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۶ به ۱۱٫۲۸ درصد افزایش خواهد یافت. در عین حال، رتبه کشور به لحاظ بیکاری در جهان نسبت به سال گذشته ۲ پله نزول کرده است و هنوز نتوانسته به جایگاه ۳ سال گذشته یعنی در سال ۲۰۱۳ برابر با سال ۱۳۹۲ پیش از آغاز به کار دولت یازدهم بازگردد.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری ایران در سال۲۰۱۳ برابر با ۱۰٫۴ درصد، در سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۰٫۶ در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۰٫۸ درصد و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۱٫۲۸ درصد برآورد شده است.
بر این اساس، ایران در سال ۲۰۱۶ بیست و دومین کشوری است که نرخ بالای بیکاری در آن وجود دارد.

تلنگر قابل توجه مسوولینی که عدد و رقم می دهند. معاون اول دولت هم چند روز پیش خروج از رکود ۱۰ هزار واحد صنعتی را اعلام کرد!!! هر چند برخی مسوولان نظام آمارهای جهانی از وضعیت نابسامان ایران را سیاه نمایی می دانند اما خودشان نیز در ارایه آمارهای مضحک داخلی دچار سفیدنمایی بیش از حد شده اند.

دیدگاه شما چیست؟