‍ توهین جریان نفرت پراکن و ارتجاعى ترک گرا به قوم بختیارى

نشریه آغرى از نشریات جریان نفرت پراکن و نژادپرست وابسته به آنکارا، در شماره ٢ آبان خود در مطلبى سخیف سعى کرده تا میان اقوام ایرانى و میهن دوست و برادر بختیارى و قشقایى بذر نفاق و دشمنى بپاشد.
این نشریه ذیل مطلبى اهانت آمیز، قوم بختیارى را کوچک، کم جمعیت و “کم اهمیت” معرفى می کند.

دیدگاه شما چیست؟