بازداشت امید دهدار، پان​ایرانیست عرب زبان خوزستانی مظلومیت و حقانیت پان ایرانیست را نشان می​دهد.

پاینده ایران

 در پی بازداشت امید دهدارزاده  در شب ۲۴ بهمن ماه،حجت کلاشی با ارسال پیامی به جوانان حزب پان ایرانیست گفت:

بازداشت امید دهدار این ایرانی آگاه و میهن پرست، مظلومیت و حقانیت نهضت و حزب پان​ایرانیست را نشان می دهد. من به این جوان مباهی هستم؛ تاریخ ایران به او و دیگر هم رزمانش در خطه​ی خوزستان افتخار خواهدکرد. هر بازداشت در این شرایط خطیر مبارزاتی، ضمن اینکه نشانگر مظلومیت ماست، نشانگر ژرفا و استواری مبارزات​مان نیز می​باشد. من بر این مساله یقین دارم که او در زندان و دادگاه  با ایمان و شجاعانه از اهداف و آرمانهای روشن خود دفاع خواهد کرد، برای پان​ایرانیستها غیر از این هم  نمی توان متصور بود.

بازداشت امید دهدار موقعیتی  است که چهره ی حقیقی پان ایرانیست به جامعه ی ایرانی به ویژه به برادران و خواهران عرب​زبان خوزستان معرفی شود. من یقین دارم با کوشش صحیح همرزمان «امید»، او به چهره ی بارز و الگو و نماینده​ی حزب میان عشایر و سایر هموطنان عرب​مان تبدیل خواهد شد. من از همه​ی پان ایرانیستها می​خواهم با معرفی «امید» پرده از مظلومیت او و پان ایرانیسم برافکنند. بازداشت امید فریاد حق طلبانه ی ایرانخواهان خوزستان بر علیه وطن فروشان فریب خورده است که می کوشند میان ایرانیان افتراق اندازند. من این مقاومت​ها را  مقاومت برای وحدت نام می​گذارم .عرب زبانان خوزستان همیشه در صفوف حزب پان ایرانیست بی ادعا حضور داشته​اند و برای سرفرازی ایران کوشیده​اند، در گم​نامی به سر برده اند و کمتر مجالی برای شناساندن آنها به وجود آمده است. اکنون زمان آن فرا رسیده که بگوییم یاران نهضت پان ایرانیسم در خوزستان همواره آکنده از کوشندگان عرب خوزستانی بوده است. «امید» ما را امیدوار می کند که به زودی تشکیلات خوزستان چونان گذشته شاهد پیوستن فوج فوج جوانان عرب زبان به صفوف مبارزاتی خود خواهد بود. مبارزه ای پر از خیر و برکت که شیرینی میوه ی آن نصیب همسایگان ایران و، مردمان مظلوم و ستم دیده​ی منطقه نیز خواهد شد.

پاینده ایران

۲۶ بهمن ۱۳۹۰

دیدگاه شما چیست؟