سرور فرهاد باغبانی در غم درگذشت عموی بزررگوار خویش “جمشید باغبانی” داغدار شدند

پاینده ایران

با نهایت تاسف با خبر شدیم پان ایرانیست گرامی خوزستانی، سرور فرهاد باغبانی در غم درگذشت عموی بزررگوار خویش “جمشید باغبانی” داغدار شدند.

بدینوسیله از سوی اندامان و هواداران حزب پان ایرانیست این درد جانکاه را به سرور فرهاد باغبانی و خانواده گرامی ایشان دل آرامی گفته و شادی روان آن مرحوم را از خداوند خواستاریم.

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ خورشیدی

دیدگاه شما چیست؟