در پی عدم تمدید مرخصی حسین شهریاری به زندان بازگشت

حسین شهریاری از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست که برای درمان به مدت ۸ روز به مرخصی آمده بود روز گذشته در پی اتمام مدت تعیین شده وعدم تمدید آن به زندان رجایی شهر کرج بازگشت.

دیدگاه شما چیست؟