بیانیه انتخاباتی شماره ۲ سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست در ۲۲ خرداد ماه جاری، با صدور بیانیه‌ای موضع خود در مقابل یازدهمین دوره انتخابات

بیشتر بخوانید

دیدگاهی پیرامون مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری

  دیدگاهی پیرامون مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری :  به برنامه رای دهیم نه به فرد   یازدهمین دوره انتخابات ریاست

بیشتر بخوانید