عراق برای شکستن محاصره شهر « آمرلی» در حال گردآوری نیرو است

عراق برای شکستن محاصره شهر «آمرلی» در شمال عراق، در حال گردآوری نیرو است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق نیروهایی

بیشتر بخوانید