زنگ بيداري در روسيه؛ دورنماي شكست حزب حاكم در انتخابات دوما

نویسنده: حسن بهشتی‌پور // ايراس: هرچند حزب روسيه متحد در انتخابات يكشنبة روسيه به عنوان حزب پيروز معرفي شده، اما‌ آمارها نشان مي‌دهد كه اين حزب اولاً به نتايج مورد انتظار خود نرسيده و ثانياً‌ از شمار كرسي‌هاي آن نسبت به دوماي پنجم كاسته شده است. كاهش كرسي‌هاي حزب روسية متحد كه پوتين در رأس آن قرار دارد را مي‌توان زنگ خطري براي انحصار قدرت تيم پوتين بر روسيه دانست كه مي‌تواند در آينده و با بروز بحران‌هايي در اين كشور از جمله بحران اقصادي تشديد نيز شود.

بیشتر بخوانید