داگان: «میان آغاز حمله به ایران تا شروع یک جنگ منطقه ای تنها پنج دقیقه فاصله خواهد بود»

داگان: «میان آغاز حمله به ایران تا شروع یک جنگ منطقه ای تنها پنج دقیقه فاصله خواهد بود»   مئیر

بیشتر بخوانید

آخرین مواضع غرب و اسرائیل درباره برنامه هسته ای ایران

آخرین مواضع غرب و اسرائیل درباره برنامه هسته ای ایران    به گزارش خبرگزاری آلمان، هرمان ناکارتس، رئیس بازرسان آژانس

بیشتر بخوانید