مدیر مسولان بهار و شهروند امروز «مجرم» شناخته شدند

هیئت منصفه مطبوعات ایران، پانزدهم دی‌ماه، روزنامه‌ بهار و هفته‌نامه شهروند امروز را به اتهام «توهین، نشر اکاذیب و فعالیت

بیشتر بخوانید